Phong trào thi đua

Xem tất cả

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua, Khối thi đua số 3 năm 2017

Thực hiện Bản ký kết giao ước thi đua số 48/BKK-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua số 3; Quy chế số 49/QC-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua - Khối 3 về tổ ...

Chi tiết

Phát động đợt thi đua tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017

Ngày đăng: 27.06.2017

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày đăng: 22.05.2017

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 27.03.2017

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng: 27.03.2017