• Nhiều chỉ tiêu giao ước đạt và vượt kế hoạch

    Ngày 30/01/2018, tại văn phòng UBND huyện An Minh, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

  • Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

    Ngày 09 và 10/8/2017, Ban Thi đua- Khen thưởng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và công chức chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ cấp huyện.