• Hoàn thành lớp tập huấn thứ 3 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

    Ngày 30/8/2019, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp và hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh.