05 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”
Ngày: 09.12.2019
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được thu nhiều kết quả tích cực.

            Theo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” cho thấy:  Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Hội đồng TĐKT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt từ trong nội bộ ra ngoài quần chúng, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Hàng năm, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh đã đưa việc quán triệt và tuyên truyền nội dung Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị thành tiêu chí thi đua trong hoạt động của cụm, khối thi đua của tỉnh; đưa nội dung này vào các lớp tập huấn công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT trong tỉnh hàng năm. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương được nâng lên rõ rệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các PTTĐ và việc nâng lên chất lượng công tác xét khen thưởng từ cơ sở và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong các PTTĐ; đẩy mạnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về TĐKT, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên trên các lĩnh vực. 

Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ đón nhận Huân Chương Độc lập hạng nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang ngày 29/7/2019       

            Kết quả, việc đổi mới tổ chức các PTTĐ yêu nước về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức được thực hiện ngày càng bài bản và nề nếp. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động PTTĐ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN giai đoạn 2016 - 2020”; hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức PTTĐ phát triển KTXH nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KTXH, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để phát động thực hiện. Hướng ứng các PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: PTTĐ  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, UBND tỉnh đã xây dựng các kế hoạch phát động các PTTĐ để triển khai thực hiện. Kết quả, PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã, vượt 0,2 tiêu chí/xã so với kế hoạch (đến 2020 đạt 16,6 tiêu chí/xã), tăng 11,3 tiêu chí/xã so với năm 2011; đã có 64/117 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm 54,7% vượt 3,7% so với kế hoạch 2020, huyện Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới; qua PTTĐ đã có 02 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Chính phủ tặng 01 Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 44 tập thể và 220 cá nhân. PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả tốt, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hàng năm từ 1 - 1,5%, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,14%, giảm  2,06% so  năm 2017; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,68%, giảm 0,12% so năm 2017; qua PTTĐ, năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 62 cá nhân. PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” bước đầu đạt kết quả tốt, tính đến tháng 9/2019, có 1.035 doanh nghiệp mới được thành lập, với số vốn đăng ký là 27.059 tỷ đồng, thu hút 25 dự án đăng ký đầu tư với tổng diện tích đăng ký 151,81 ha, trong đó có 22 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư là 6.059,97 tỷ đồng; hàng năm UBND tỉnh đều tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm, tại hội nghị năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 145 doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ngoài ra, mỗi năm, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh đã xây dựng trên 30 chuyên đề thi đua có phạm vi trong tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình, đề án lớn, các lĩnh vực khó cần tập trung giải quyết, qua đó đã có tác dụng tích cực góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH do Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, một số PTTĐ tiêu biểu như: PTTĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, PTTĐ này được phối hợp, lồng ghép với PTTĐ “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo hiệu quả cao và toàn diện góp phần xây dựng nông thôn mới với chất lượng cao hơn. PTTĐ “Tết Quân - Dân” hàng năm do UBND tỉnh phát động trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm 2017 với mục đích tạo sự gắn bó giữa lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh với nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa trong xây dựng nông thôn mới, PTTĐ với sự tham gia của MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh và sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…. Song song với việc đổi mới tổ chức PTTĐ, đã tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng từ cơ sở bằng nhiều giải pháp, chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác; nâng cao chất lượng thẩm định khen thưởng, đã hạn chế tỷ lệ hồ sơ để lại do không đạt tiêu chuẩn và điều kiện. Kết quả các hình thức khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến 10/2019) như sau: Về khen cấp nhà nước, đã có 1.578 tập thể, cá nhân (141 tập thể, 1.437 cá nhân) trong đó, có Huân chương Độc lập hạng nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang; 100 Huân chương Lao động các hạng (61 tập thể, 39 cá nhân); 47 Cờ thi đua của Chính phủ; 534 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (32 tập thể, 502 cá nhân); 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 895 danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Về khen cấp tỉnh, đã có 23.445 tập thể, cá nhân (8.811 tập thể, 14.634 cá nhân) trong đó, 7.786 tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao (1.082 tập thể, 6.704 cá nhân); 11.923 tập thể, cá nhân thành tích thực hiện chuyên đề/đợt thi đua và đột xuất (4.182 tập thể, 7.741 cá nhân); 1.217 tập thể thành tích đạt hạng nhì, hạng ba cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; 202 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 625 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3.285 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2019 tỷ lệ khen cấp tỉnh cá nhân trực tiếp lao động, công tác chiếm 66,5%.

Trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 09 tập thể dẫn đầu PTTĐ của tỉnh năm 2018

            Với kết quả đã đạt được trong 5 năm qua là tiền đề quan trọng để công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và trở thành động lực để tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                       LK

 

 

Số lần đọc: 31