5 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018
Ngày: 18.07.2018
UBND tỉnh đã báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

            Theo đó, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua (PTTĐ) phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời phát động thi đua theo chuyên đề trên các lĩnh vực và đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh đã hưởng tích cực thông qua việc tổ chức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018 và các chuyên đề thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương và cụm khối thi đua, nhất là tập trung thực hiện 3 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2018 xét khen thưởng cấp Nhà nước

            Kết quả 6 tháng đầu năm PTTĐ trên các lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh đạt nhiều kết quả toàn diện: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8,52% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 50,16% kế hoạch và tăng 14,65% so cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 51,71% kế hoạch và tăng 45,03% so cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt đạt 74% kế hoạch và giảm 1,12% so cùng kỳ; Tổng thu ngân sách ước đạt 57,75% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 15,35% so cùng kỳ. Về giáo dục và đào tạo toàn tỉnh có 232 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 34,52%, tăng 31 trường so với năm học trước; có 602 đơn vị, trường học đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn, đạt tỷ lệ 87,75% so với tổng số toàn tỉnh, có 145/145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Ngành phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng chủ động kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khống chế kịp thời không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Tổ chức tốt các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII. Tổng lượt khách đến tham quan, du lịch 3,83 triệu lượt, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 21,2% so cùng kỳ; khách quốc tế  308 ngàn lượt, đạt 71,8% kế hoạch, tăng 59,8% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là tại các xã, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao; giải quyết việc làm cho 19.972 lượt người lao động đạt 57,06% kế hoạch, tăng 3.604 lượt lao động so cùng kỳ. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 497 vụ, tăng 44 vụ so với cùng kỳ; Tai nạn giao thông đã xảy ra 101 vụ (giảm 10 vụ), làm chết 73 người (tăng 14 người), bị thương 65 người, (giảm 12 người). Tổ chức, triển khai thực hiện tốt 3 phong trào thi đua (PTTĐ) trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, kết quả:  PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” từ đầu năm đến nay đã công nhận thêm 9 xã nông thôn mới, nâng tổng số lên 49/118 xã, chiếm 41,5%, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; PTTĐ  “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” 6 tháng đầu năm đã tặng 118 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 tập thể, 62 cá nhân có thành tích vận động, đóng góp cho công tác an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh; PTTĐ “Doanh nghiệp Kiên Giang hội nhập và phát triển” Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 115 doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2017 được tôn vinh tại Họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân đầu năm 2018. Công tác khen thưởng được đẩy mạnh và từng bước nâng cao chất lượng: Khen cấp nhà nước, tổng số 82 tập thể, cá nhân, trong đó 74 Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 08 Cờ thi đua của Chính phủ. Khen cấp tỉnh, tổng số 3.304 tập thể, cá nhân, trong đó cá nhân không là lãnh đạo, quản lý chiếm 55,31%.

            Để tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ và công tác khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo: (1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, ban Bí thư về công tác TĐKT; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 11 ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh). Các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT. (2) Tiếp tục đổi mới tổ chức PTTĐ yêu nước, tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 của tỉnh đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và các PTTĐ chuyên đề trên các lĩnh vực như PTTĐ trong lĩnh vực do UBND tỉnh phát động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng từ cấp cơ sở, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương; khen thưởng phải gắn với kết quả PTTĐ thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Chú trọng việc phát hiện và biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các PTTĐ và thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trên các lĩnh vực; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phấn đấu đạt từ 60% so với tổng số cá nhân được khen thưởng; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước, báo cáo, phổ biến kinh nghiệm trong công tác TĐKT. Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng. (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, các PTTĐ, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác TĐKT của tỉnh với cơ quan thông tin, truyền thông và đoàn thể trong phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. (4) Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức PTTĐ và kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT; tăng cường trách nhiệm, vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách và cá nhân được phân công làm công tác TĐKT tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động của các cụm, khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức, nhất là các hoạt động thực hiện các nội dung giao ước thi đua đã ký kết; tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm, giao lưu các điển hình tiên tiến, các mô hình mới hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu. (5) Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT trong tỉnh ổn định, đảm bảo có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình với công việc; tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ làm công tác TĐKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác TĐKT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về TĐKT; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong giải quyết thủ tục hành chính về TĐKT tại Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong công tác TĐKT; phát huy trang thông tin điện tử của Hội đồng TĐKT tỉnh trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến trong các PTTĐ./.

                                                                                                                                                                                                                           HC

 

Số lần đọc: 56