Chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang và Ban Thi đua- Khen thưởng đã được ký kết sáng nay
Ngày: 13.09.2017
Sáng nay 13/9/2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang và Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2022.

            Dự lễ ký kết có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban TĐKT, lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng gần 70 lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh và các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá.

            Thực hiện Chương trình phối hợp số 136/CTPH-LMHTXVN-BTD9KTTW ngày 03/3/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về hoạt động phát huy vai trò của công tác TĐKT tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang và Ban TĐKT, Sở Nội vụ đã xây dựng nội dung phối hợp và tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò của công tác TĐKT tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017- 2022 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác TĐKT trong hệ thống liên minh HTX tỉnh Kiên Giang và khu vực kinh tế hợp tác, HTX (gọi tắt là HTX), đưa công tác TĐKT thật sự trở thành động lực, nguồn lực và công cụ để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX; Phát huy sức mạnh của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động và hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động, qua đó xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX, góp phần phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các HTX tiêu biểu, người lao động trong các HTX là những mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nội dung phối hợp tập trung vào các hoạt động gồm: (1) Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác TĐKT trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; (2) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; (3) Tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú, thích hợp. Chương trình phối hợp cũng quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên đồng thời giao cho đơn vị trực thuộc của mỗi bên làm đầu mối tham mưu, phối hợp hàng năm và cả giai đoạn.

            Ngay sau lễ ký kết Chương trình hoạt động phối hợp là việc mở lớp tập huấn thứ nhất trong 3 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của các Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh và các HTX thuộc huyện Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá, tiếp theo trong 2 ngày 14 và 15/9/2017 sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn tại huyện Giồng Riềng và huyện Tân Hiệp cho khoảng gần 150 HTX đã tham gia Khối thi đua của tỉnh năm 2017./.

                                                                                                                                                                                                                          HC  

Số lần đọc: 48