Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Ban TĐKT tỉnh
Ngày: 18.11.2016

I. Cơ cấu tổ chức

1.  Lãnh đạo ban Thi đua – Khen thưởng có Trưởng ban và không quán 02 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thực hiện theo phân cấp hiện hành và theo quy định phân cấp của pháp luật

2.  Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban thi đua – Khen thưởng

a)  Phòng Tổng hợp – Hành chính;

b)  Phòng nghiệp vụ.

Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng; riêng Phòng Nghiệp vụ không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng do Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1) Chức năng

- Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng

- Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của BanThi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

- Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật

2) Nhiệm vụ, quyền hạn

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp Ủy Ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương và các tổ chức thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, ở cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, của cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo qui định. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo qui định của pháp luật;

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao và theo qui định của pháp luật

 

Số lần đọc: 325