Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng TĐKT tỉnh
Ngày: 18.11.2016

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định

Định kỳ đánh giá kết quả thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương,biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng theo quy định

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phong tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng

Bna Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang

Số lần đọc: 139