Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XXV
Ngày: 06.10.2016
(BTĐKT) - Ngày 19/5, Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XXV, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chủ trị Đại hội.

Từ năm 2010- 2015, 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị động viên đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng ban hành chủ trương lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Ban đã  đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quyết định tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, bức xúc, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt, Ban đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào đã được các bộ, ngành, địa phương, nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực và đánh giá là có hiệu quả nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

Kết quả từ năm 2010 đến nay,  Ban đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng hàng trăm ngàn huân chương, huy chương, bằng khen các loại phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị. 
 
Công tác thông tin, tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật  của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” được đẩy mạnh. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020”…
 
Việc quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị đã được Đảng bộ xây dựng và tổ chức thực hiện 3 chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng”Tận tụy, sáng tạo, gương mẫu’. 
 
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị mà những năm qua Ban đã ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc và chỉ rõ những năm tới, Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng, trong đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Trung ương tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng , công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
 
Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ tập trung vào những giải pháp chủ yếu: Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho đảng viên chuyển biến và nâng cao nhận thức về quan điểm, lập trường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội cự chiến binh vững mạnh. Đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện của chi bộ; đề cao vai trò tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan với cấp ủy nơi cư trú. Cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, Bí thứ, Phó Bí thư và cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể. 
 
Tại đại hội, Ban chấp hành khóa mới ra mắt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà được bầu làm bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Hoài Thanh
Số lần đọc: 66