Hoàn thành lớp tập huấn thứ 3 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 30.08.2019
Ngày 30/8/2019, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp và hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh.

             Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019 cho đội ngũ làm công tác TĐKT trong tỉnh,  cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh đã phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn thứ về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 140 cán bộ làm công tác TĐKT của các doanh nghiệp và hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh nhằm tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong việc áp dụng các quy định mới của pháp luật về công tác TĐKT, các nghiệp vụ cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt trên các lĩnh vực và hoạt động của cụm, khối thi đua của các doanh nghiệp và hợp tác xã trong tỉnh; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ xét khen thưởng.

Toàn cảnh lớp tập huấn TĐKT cho cán bộ doanh nghiệp và hợp tác xã năm 2019

             Dự, chủ trì và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, cùng dự khai mạc tập huấn có ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT và công chức Ban TĐKT, Sở Nội vụ cùng hơn 140 đại biểu tham dự. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những nội dung mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới trong quy định của UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 56/HD-HĐTĐKT của Hội đồng TĐKT tỉnh về chấm điểm nội dung 3 ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh. Các chuyên đề và nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Đây là lớp tập huấn thứ 3 trong số 4 lớp tập huấn do Hội đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo tổ chức, qua lớp tập huấn này sẽ góp phần giúp các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện tốt việc tổ chức triển khai các hoạt động thi đua năm 2019 của tỉnh đạt kết quả./.

                                                                                                                                                                                                      LK

 

Số lần đọc: 115