Hoàn thành tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 13.11.2019
Ngày 13/11/2019, UBND huyện Hòn Đất đã tổ chức lớp thứ 2 tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho đội ngũ lãnh đạo và viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo.

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng ban Ban TĐKT; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác TĐKT Phòng Nội vụ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng gần 130 đại biểu là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng và viên chức phụ trách công tác TĐKT của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm giáo dục thường xuyên trong huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn thứ 2 về công tác TĐKT huyện Hòn Đất năm 2019

            Mục đích của lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 là nhằm tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về TĐKT, nhất là các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về công tác TĐKT; các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua thuộc huyện quản lý và hướng dẫn; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới của Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới của Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Như vậy, huyện Hòn Đất đã hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho hơn 210 lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đội ngũ làm công tác TĐKT trong toàn huyện./.

                                                                                                                                                                                                                      LK

 

Số lần đọc: 35