Hội nghị sơ kết giao ước thi đua, Khối thi đua số 3 năm 2017
Ngày: 27.06.2017
Thực hiện Bản ký kết giao ước thi đua số 48/BKK-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua số 3; Quy chế số 49/QC-KTĐ3 ngày 21/3/2017 của Khối thi đua - Khối 3 về tổ chức hoạt động bình xét thi đua của Khối thi đua số 3

            Ngày 26/6/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua số 3. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Vân Tuyền, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng các thành viên trong Khối gồm các Sở: Tài chính (Khối trưởng); Thông tin và Truyền thông (Khối phó); Xây dựng; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông - Vận tải.

            Tại Hội nghị các thành viên đã thảo luận đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đã đạt được và công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 của từng đơn vị. Qua đó, trao đổi thêm về nội dung báo cáo cần nên bổ sung đánh giá những mặt chưa đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng để từ đó rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2017.

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Nguyễn Thị Vân Tuyền đánh giá cao hoạt động thi đua của Khối, các thành viên trong khối đã chủ động phối hợp tổ chức sơ kết sớm so với quy định (trong tháng 7); các chỉ tiêu định lượng trong Nội dung 1 của các thành viên trong khối cơ bản đạt, điển hình như Sở thông tin và Truyền thông trong 05 chỉ tiêu đăng ký có 03 chỉ tiêu đạt trên 70%, các Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải… cũng đạt trên 50% các chỉ tiêu. Tuy nhiên, một số thành viên trong khối chưa đăng ký đủ các chỉ tiêu; tại Hội nghị sơ kết nên có trao đổi kinh nghiệm công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến của các thành viên; theo quy định Khối thi đua hàng năm được tổ chức 02 kỳ họp (sơ kết và tổng kết) và tại Hội nghị tổng kết sẽ bình bầu suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, đồng thời phối hợp tổ chức bình bầu Khối trưởng, Khối phó; thông qua ký kết giao ước thi đua và quy chế hoạt động của khối cho năm tiếp theo…

            Kết luận Hội nghị ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thống, đơn vị Khối phó nhất cao với ý kiến đóng góp của các thành viên; thống nhất việc tổ chức 02 kỳ họp/năm và ghi nhận, đề nghị Khối trưởng bổ sung đánh giá những mặt hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của khối vào báo cáo tổng kết cuối năm 2017.

Xuân Thịnh

Số lần đọc: 216