Huyện An Minh hoàn thành tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 27.11.2019
Ngày 26/11/2019, UBND huyện An Minh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho lãnh đạo và đội ngũ làm công tác TĐKT trong huyện.

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; cùng hơn 170 đại biểu là thành viên Hội đồng TĐKT, Hội đồng xét sáng kiến huyện, lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác TĐKT các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ phụ trách TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện An Minh.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác TĐKT năm 2019 huyện An Minh

            Tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 với mục đích là tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về công tác TĐKT và các quy định cụ thể về xét sáng kiến làm căn cứ và điều kiện xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Nội dung tập huấn về TĐKT gồm 03 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới của Quyết định 24/2018QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới của về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh. Nội dung tập huấn về sáng kiến gồm kiến thức cơ bản về sáng kiến, kỹ năng, kinh nghiệm viết sáng kiến và công tác thẩm định, công nhận sáng kiến. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Huyện An Minh là  cuối cùng hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng hơn 1.740 lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc cấp huyện./.

                                                                                                                                                                                                                                                 LK

 

Số lần đọc: 25