Huyện Giồng Riềng hoàn thành tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày: 28.09.2017
Ngày 27/9/2017, UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT); ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT; bà Nguyễn Kim Nương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Giồng Riềng, lãnh đạo phòng Nội vụ và hơn 150 đại biểu là công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT các xã, thị trấn trong huyện Giồng Riềng.

            Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Chuyên đề 2, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, Hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, giới thiệu những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh. Các chuyên đề trên do đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Đợt tập huấn này vừa phục vụ cho công tác xét khen thưởng năm 2017, đồng thời giúp ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua cho các Khối thi đua các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn./.

                                                                                                                                 HC

Số lần đọc: 38