Huyện Phú Quốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016
Ngày: 17.11.2016
Ngày 11/11/2016, UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng; ông Mã Tuấn Tửu, Phó ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ và hơn 120 đại biểu là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn trong huyện.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; Chuyên đề 2, tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chuyên đề 3, kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, một số vấn đề về khen thưởng thành tích kháng chiến và các biểu mẫu dùng trong hồ sơ thành tích kháng chiến. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày.

Đây là huyện thứ 10 của tỉnh hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc./

Số lần đọc: 43