Huyện Tân Hiệp hoàn thành tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 22.08.2019
Ngày 21/8/2019, UBND huyện Tân Hiệp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng ban Ban TĐKT cùng công chức Ban TĐKT; dự chủ trì lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT của huyện năm 2019 có ông Nguyễn Văn Đúng, Phó Chủ tịch UBND huyện, hơn 160 đại biểu là thành viên Hội đồng TĐKT huyện, lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác TĐKT các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ phụ trách TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác TĐKT huyện Tân Hiệp năm 2019

            Tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 với mục đích là tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về công tác TĐKT; các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới của Quyết định 24/2018QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới của về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh; Chuyên đề 4, Hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Cùng ngày, công chức Ban TĐKT đã hỗ trợ Phòng Nội vụ huyện thẩm định 38 hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng của huyện, xác định hồ sơ đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bổ sung hoàn thiện trình UBND tỉnh, những hồ sơ không đạt, UBND huyện sẽ thông báo cho các cá nhân.

            Đây là huyện thứ 3 hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện./.

                                                                                                                                                                                                          LK

 

Số lần đọc: 67