Huyện Vĩnh Thuận tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày: 01.01.2018
Ngày 27/12/2017, UBND huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng toàn huyện.

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó trưởng ban Ban TĐKT; cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn thuộc huyện.

            Lớp tập huấn sẽ quán triệt và nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện trong việc áp dụng các quy định mới của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác TĐKT, các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, Hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, giới thiệu những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

             Đây là huyện thứ 13 tổ chức tập huấn công tác TĐKT trong năm 2017, qua lớp tập huấn này sẽ góp phần giúp các cơ quan, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện tốt việc xét khen thưởng cuối năm 2017, đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động thi đua năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục và đào tạo huyện đạt kết quả./.

                                                                                                                                                                                                                   HC

Số lần đọc: 253