Khối thi đua các ngành kinh tế, kỹ thuật năm 2017 có nhiều khởi sắc
Ngày: 24.01.2018
Năm 2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đã đạt kết quả khá tốt, kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của các ngành kinh tế, kỹ thuật của tỉnh qua phong trào thi đua của Khối thi đua số 3.

            Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 do Khối trưởng Khối thi đua số 3 là Sở Tài chính trình bày tại Hội nghị tổng kết thực hiện công tác đua năm 2017. Theo đó, năm 2017 Khối thi đua số 3 gồm 7 Sở: Tài chính (Khối trưởng), Thông tin và Truyền thông (Khối phó), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng đã ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Kế hoạch phát triển KTXH của UBND tỉnh đề ra năm 2017. Với sự nỗ lực của từng đơn vị trong khối, đã đạt kết quả khá toàn diện cả 3 nội dung thi đua, với kết quả như sau: Về nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, có 6 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1 gồm ít nhất 5 tiêu chí thành phần định lượng, có 5/7 đơn vị đạt và vượt cả 5 chỉ tiêu định lượng như Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải…, qua đó góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra năm 2017 như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng thu ngân sách đạt 8.938 tỷ đồng, đạt 101,13% so dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,6% so cùng kỳ, đóng góp cho tăng trưởng chung 1,19 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,64%, đóng góp tăng trưởng chung 3,81 điểm phần trăm; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,1% so với cùng kỳ, đóng góp tăng trưởng chung 2,11 điểm phần trăm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 100,7% kế hoạch và tăng 15,2% so với cùng kỳ; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 117,5% kế hoạch, tăng 34,27% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa được 10,75 triệu tấn, đạt 100,05% kế hoạch và tăng 7,47% so cùng kỳ; vận chuyển hành khách 76 triệu lượt người, đạt 100,22% kế hoạch và tăng 8,87% so với cùng kỳ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, triển khai thực hiện đề án thành phố thông minh tại huyện Phú Quốc và thành phố Rạch Giá. Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, qua đó có 2 sở được UBND tỉnh xếp đạt loại xuất sắc, đó là Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông, 3 sở xếp loại tốt, 02 sở xếp loại khá. Các tiêu chí còn lại như: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quốc phòng an ninh, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đều được các đơn vị trong khối thực hiện tốt. Nội dung 2, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, với 4 tiêu chí thi đua đã được các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc như: Tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, kết quả có 2/7 đơn vị là Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; 100% tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong khối đều đạt vững mạnh, 6/7 đơn vị đạt đơn vị văn hóa. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với 7 tiêu chí, kết quả có 4/7 đơn vị đạt từ 80/100 điểm chuẩn, đơn vị có điểm cao là Sở Giao thông Vận tải 98/100 điểm chuẩn, Sở Tài chính 93/100 điểm chuẩn, Sở Công thương 88/100 điểm chuẩn, có 2/7 đơn vị đạt dưới 50 số điểm chuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: Việc tổ chức chuyên đề thi đua chung của Khối chưa được thực hiện cũng như từng đơn vị chưa xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn trọng điểm của tỉnh hoặc lĩnh vực ngành cần quan tâm thực hiện để xây dựng và phát động chuyên đề thi đua; giữa các đơn vị trong khối chưa có sự đồng đều trong thực hiện các nội dung thi đua, nhất là nội dung 3 có sự chênh lệch điểm khá lớn; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các đơn vị trong khối còn hạn chế.

            Qua tổng kết đánh giá chấm điểm, đơn vị Sở Tài chính đạt 968,10/1000 điểm chuẩn, được các thành viên trong Khối thi đua số 3 suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; Sở Giao thông Vận tải đạt 967,40/1000 điểm chuẩn xếp thứ nhì Khối thi đua số 3. Cũng tại Hội nghị này, các thành viên trong Khối th đua đã bầu đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông làm Khối trưởng, Sở Xây dựng làm Khối phó Khối thi đua số 3 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                             LK 

Số lần đọc: 189