Lấy ý kiến danh hiệu chiến sỉ thi đua cơ sở
Ngày: 18.10.2016

Lấy ý kiến danh hiệu chiến sỉ thi đua cơ sở

Ý kiến đóng góp
  • Trần Thanh Luân 18/11/2016 18.11.2016

    Đồng ý lấy ý kiến

  • Nguyễn Văn B 18.10.2016

    Lấy ý kiến danh hiệu chiến sỉ thi đua cơ sở