Một số kết quả nổi bật công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Ngày: 26.06.2017
Buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2017. Ban Thi đua - Khen thưởng đã báo cáo 1 số kết quả nổi bật:

Theo đó, 6 tháng đầu năm Ban TĐKT đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh, Sở Nội vụ cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Tập trung tham mưu đổi mới tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 và các chuyên đề thi đua hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, những công trình đề án lớn của tỉnh; triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ phát động (Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển). Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, chính xác theo cơ chế một cửa và trả kết quả 100% đúng và trước hẹn; tập trung thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có nhiều liệt sĩ... đạt kết quả khá tích cực. Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp có chuyển biến, tập trung vào việc tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới tổ chức phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về TĐKT, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hoạt động của cụm khối thi đua có chuyển biến và đi vào nề nếp.

Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành công tác TĐKT của tỉnh; ban hành các Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017- 2018; phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016-2020; đợt thi đua tổ chức tốt “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017”. Tham mưu Hội đồng TĐKT xem xét chấp thuận 22 chuyên đề thi đua của các Sở ngành, UBND cấp huyện trong năm 2017. Ban tiếp nhận trên 3.800 hồ sơ khen thưởng, giải quyết gần 3.400 hồ sơ (thẩm định đạt 3.219 hồ sơ chiếm 95%, không đạt 165 hồ sơ chiếm 5%), trong đó trả đúng hạn đạt 100%, còn 445 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; lễ phong tặng, truy tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ; thành lập đoàn tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Đồng thời phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyên về TĐKT và phát hiện, tôn vinh, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức tập huấn và hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong công tác tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2017; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến, gia đình có nhiều liệt sĩ; danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; khen thưởng thành tích cống hiến...

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ ra những hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, đồng thời lưu ý thời gian tới cần tham mưu tốt công tác tổ chức phong trào thi đua, phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới các mô hình, điển hình có hiệu quả, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính./.

                                                                                                                     NTV. Tuyền

Số lần đọc: 75