Phát động đợt thi đua tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017
Ngày: 27.06.2017
Ngày 12/6/2017, Ủy ban nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND phát động đợt thi đua tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017.

            Mục đích nhằm động viên các các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng từ cấp cơ sở, thu hút các tập thể, cá nhân và Nhân dân trong tỉnh tham gia các hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 đã đề ra. Đợt thi đua phải được tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.    

            Đối tượng thi đua là các tập thể gồm: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang; doanh nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ quan, địa phương, đơn vị); các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh; các đơn vị thuộc thuộc Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9, tỉnh bạn trực tiếp tham gia diễn tập. Cá nhân thuộc các tập thể nêu trên được giao nhiệm vụ tham gia diễn tập. Thời gian thi đua từ tháng 04 đến hết tháng 08/2017.

            Mục tiêu và nội dung thi đua là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017. Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể là: (1) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết; hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đăng ký thi đua đợt này; (2) là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017; (2) có nhiều sáng tạo, phương pháp mới hoặc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiêu chuẩn đối với cá nhân là: (1) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 được giao và các nội dung, chỉ tiêu đăng ký trong đợt thi đua này; (2) có sáng kiến, phương pháp mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc mưu trí, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đem lại hiệu quả cao.

            Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua được bình chọn. Tặng Giấy khen theo thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua này.

            Trên cơ sở phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, việc đăng ký thi đua kết thúc vào cuối tháng 6/2017 và gởi về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức diễn tập) tổng hợp đăng ký gởi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trong tháng 7/2017. Kết thúc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tập thể, cá nhân có đăng ký mới bình xét đề nghị khen thưởng từ cơ sở.  Hồ sơ đề nghị khen thưởng được gởi về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp toàn tỉnh trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua- Khen thưởng) khen thưởng, Sở Nội vụ; thời gian trình khen thưởng trước ngày 15/8/2017.

            Để việc tổ chức đợt thi đua có hiệu quả, Ủy ban nhân dân yêu cầu: (1) Tổ chức phát động thi đua sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh để tập thể, cá nhân hưởng ứng đăng ký tham gia. (2) Các cơ quan, địa phương, đơn vị được giao tổ chức diễn tập, trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua này xây dựng kế hoạch hưởng ứng phát động thi đua với nội dung, tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được giao để triển khai đăng ký thực hiện. (3) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017 để tập thể, cá nhân hưởng ứng thi đua thực hiện đạt hiệu quả cao. (4) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra, kịp thời uốn nắn các lệch lạc trong quá trình thực hiện; kết thúc diễn tập, tổng kết đợt thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. (5) Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

                                                                                                                                                                                                                       HC

Số lần đọc: 367