Quyết định về việc tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ-Khen năm)
Ngày: 01.04.2019
Số lần đọc: 116