Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các doanh nghiệp
Ngày: 07.09.2017
Ngày 07/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh.

            Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐTĐKT ngày 30/5/2017 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) và Kế hoạch số 407/KH-BTĐKT ngày 21/6/2017 của Ban TĐKT về tập huấn nghiệp vụ năm 2017. Ngày 07/9/2017, lớp tập huấn thứ 4 dành cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh được khai mạc, dự và triển khai các nội dung lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng ban TĐKT; lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng hơn 70 lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

            Nội dung tập huấn gồm: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn số 37/HD-HĐTĐKT của Hội đồng TĐKT tỉnh về nội dung và phương pháp chấm điểm nội dung 3 về thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Kiên Giang hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017- 2020; Hướng dẫn số 455/HD-BTĐKT của Ban TĐKT về các loại biểu mẫu trong công tác xét  đề nghị khen thưởng. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Đây là lớp thứ 4 trong kế họach mở lớp tại tỉnh của Ban TĐKT trong năm 2017; trong thời gian tới Ban TĐKT phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của gần 200 hợp tác xã thuộc 14 khối thi đua./.

                                                                                                                                                                                                                              HC

Số lần đọc: 125