Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng thị xã Hà Tiên năm 2016
Ngày: 17.11.2016
Ngày 01/11/2016, UBND thị xã Hà Tiên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thị xã.

 Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ và hơn 70 đại biểu là công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và công chức phụ trách công tác TĐKT UBND các phường, xã.

Nội dung tập huấn với 4 chuyên đề: Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; Chuyên đề 2, tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chuyên đề 3, kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trongcông tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, một số vấn đề về khen thưởng thành tích kháng chiến và các biểu mẫu dùng trong hồ sơ thành tích kháng chiến. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày.

            Đến nay đã có 9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các đơn vị trực thuộc./.

Số lần đọc: 40