Thành phố Rạch Giá tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày: 31.10.2019
Ngày 31/10/2019, UBND thành phố Rạch Giá đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

            Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thành phố Rạch Giá chủ trì lớp tập huấn; dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng ban Ban TĐKT. Hơn 80 đại biểu là thành viên Hội đồng TĐKT thành phố, lãnh đạo và công chức kiêm công tác TĐKT các phòng, ban, ngành đoàn thể và đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác TĐKT của các phường, xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác TĐKT thành phố Rạch Giá năm 2019

            Mục đích của lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 là nhằm tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về TĐKT, nhất là các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh về công tác TĐKT; các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua thuộc thành phố quản lý và hướng dẫn; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới của Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chuyên đề 3, những điểm mới của về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh; các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày; ngoài ra, lớp tập huấn sẽ tiếp thu các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác TĐKT của thành phố Rạch Giá.

            Từ đầu năm đến nay đã có 11 huyện, thành phố hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho gần 1.400 lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các địa phương trong tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                                               LK

 

Số lần đọc: 60