Thêm 2 huyện tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày: 10.11.2017
Trong 2 ngày 08 và 09/11/2017, UBND huyện Giang Thành và huyện An Minh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

            Mục đích của lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là quán triệt và nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các quy định mới của Chính phủ về công tác TĐKT, các nghiệp vụ cơ bản về công tác TĐKT, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng thẩm định hồ sơ. Dự lớp tập huấn có Phó Chủ tịch UBND 2 huyện Giang Thành và An Minh; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT); ông Mã Tuấn Tửu, Phó Ban TĐKT cùng hơn 310 đại biểu là các thành viên Hội đồng TĐKT huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ và lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo và cán bộ phụ trách TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT và công chức phụ trách công tác TĐKT các xã trong từng huyện.

            Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Chuyên đề 2, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, Hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, giới thiệu những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày.

            Đến nay đã có 6 huyện, thành phố gồm thành phố Rạch Giá, các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang Thành và An Minh đã tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng nhằm phục vụ tốt việc xét khen thưởng cuối năm 2017./.

                                                                                                                                                                                                                         HC

Số lần đọc: 197