Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất
Ngày: 30.11.2016

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc tỉnh.

Bước 2. Công chức tiếp nhận thẩm định hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đủ, không đúng quy định thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại; trường hợp hồ sơ đủ và đúng quy định thì lập biên nhận hẹn ngày trả kết quả), báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng – Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4.

- Đúng ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ Kiên Giang.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng – Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Khoản 2, Điều 84 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 19 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND và Mục 3, Phần II Khen thưởng đột xuất, Công văn số 1298/UBND-VHXH.

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính) (báo cáo thành tích 01 bộ).

* Thời hạn giải quyết:

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng Bằng khen.

* Lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 6, ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khoản 4, Điều 15 và Điểm d, Khoản 1, Điều15 và 19 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cứu người, bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân, gương người tốt, việc tốt; gương tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn xã hội...

- Đạt các giải cao: Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi, hội thi từ cấp tỉnh trở lên. Riêng học sinh giỏi, cấp quốc gia: Giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương Huy chương Vàng, Bạc, Đồng); cấp khu vực: Giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương Huy chương Vàng, Bạc, Đồng); cấp tỉnh: Giải Nhất, đỗ thủ khoa (hoặc tương đương Huy chương Vàng).

- Đối với tập thể có đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc vận động đóng góp giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Đối với cá nhân có đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện có giá trị từ 75 triệu đồng trở lên hoặc vận động đóng góp giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Trường hợp tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn mức đóng góp hoặc vận động đóng góp bằng 60% tiêu chuẩn chung. Trường hợp đóng góp ngày công lao động thì quy đổi theo giá thông thường tại địa bàn thời điểm đóng góp lao động.

- Những trường hợp ủng hộ tiền, vật chất, bắt cướp, cứu người, cứu tài sản thì không viết báo cáo thành tích, nhưng trong biên bản họp xét và tờ trình của thủ trưởng đơn vị trình khen phải tóm tắt thành tích, riêng tặng tiền, vật chất, ngày công lao động phải có tài liệu chứng minh và gửi trước cho ban Thi đua  - Khen thưởng tỉnh để thẩm định).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm  2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Số lần đọc: 57