Thủ tục tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ngày: 30.11.2016

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công chức cơ sở làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen của đơn vị.

+ Biên bản họp bình xét thi đua của đơn vị.

+ Báo cáo bình xét thi đua của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính của UBND cấp xã.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11 và mẫu số 21, ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều 74, Điều 75, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 14, Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Điều kiện 1: Để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều kiện 2: Để tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành được bình xét trong phong trào thi đua.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề hoặc hoàn thành hạng mục công trình và do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Số lần đọc: 81