Thủ tục tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Ngày: 30.11.2016

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công chức cơ sở làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;

+ Biên bản họp bình xét thi đua của đơn vị.

+ Bản báo cáo hợp bình xét thi đua của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính của UBND cấp xã.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07, NĐ 39/2012/NĐ-CP

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Mục 1.2, Phần I Hướng dẫn 1564/HD-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang:

- Phải có kế hoạch phát động thi đua.

- Phong trào thi đua có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để đề ra nội dung, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân.

- Phải xác định rõ đối tượng (tập thể, cá nhân), phạm vi thi đua (tại sở, ngành, địa phương hoặc toàn tỉnh) và thời gian thi đua, nếu thời gian thực hiện trên 01 năm có thể chia thành từng giai đoạn để có sơ kết.

- Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tế và để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng trong các kỳ sơ kết, tổng kết.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chỉ đạo điểm (nếu có), đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao trách nhiệm. Vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua. Việc phát hiện đuển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào thi đua.

 Yêu cầu, điều kiện 2: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Điều 14, Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Để tặng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi kết thúc đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hoàn thành một hạng mục công trình do huyện, thị xã, thành phố phát động

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Số lần đọc: 91