Tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 2 năm 2017
Ngày: 24.01.2018
Ngày 24/01/2018, tại văn phòng UBND huyện Tân Hiệp, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

            Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của 5 huyện gồm: Huyện Tân Hiệp (Cụm trưởng), Giồng Riềng (Cụm phó), Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua  năm 2017 và chương trình hoạt động trọng tâm năm 2018, theo đó năm 2017, thực hiện 3 nội dung giao ước thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các thành viên trong Cụm thi đua đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm tổ chức phong trào thi đua và đạt kết quả tích cực trên cả 3 nội dung, nổi bật là: Về Nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mặc dù năm 2017 tình hình chung có những khó khăn, thách thức nhất là diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, cùng với những biến động tăng đột biến của giá vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, nhưng các đơn vị trong Cụm đã cố gắng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Hội đồng nhân dân địa phương đã đề ra và giao ước thi đua đã ký kết, nổi bật: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 địa phương đạt 925,128 tỷ đồng đạt 105,2% kế hoạch, có 5/5 đơn vị thu đạt và vượt chỉ tiêu giao, một số đơn vị thu vượt cao như huyện Châu Thành vượt 26,6%, huyện Tân Hiệp vượt 19%, huyện Giồng Riềng vượt 9%; Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn có 4/5 đơn vị đạt từ 90% trở lên; các đơn vị trong Cụm đều giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn theo kế hoạch; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; toàn Cụm giải quyết việc làm cho 18.596 lượt người lao động đạt 107,49% kế hoạch, có 5/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị đạt cao là thành phố Rạch Giá vượt 19%, huyện Châu Thành vượt 5%...; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hoá có 3/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị  vượt cao như huyện Tân Hiệp vượt 12%, thành phố Rạch Giá vượt 6,10%; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế trong toàn Cụm đạt 82% cao hơn kết quả chung toàn tỉnh, có 3/5 đơn vị trong Cụm đạt trên 81% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế như thành phố Rạch Giá đạt 86,97%, huyện Giồng Riềng đạt 85,02%, huyện Hòn Đất đạt 81,72%; về công tác quốc phòng - an ninh và an toàn giao thông các huyện trong Cụm có nhiều cố gắng trong việc kéo giảm tội phạm hình sự so với năm 2016; về tai nạn giao thông các đơn vị trong Cụm không để số vụ TNGT tăng so năm 2016; công tác quốc phòng các huyện trong Cụm thi đua thực hiện đạt kế hoạch giao. Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị với 4 tiêu chí, các đơn vị trong Cụm thi đua đều có tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hạn chế cơ sở yếu kém; các tổ chức chính trị - xã hội tại 5 đơn vị trong Cụm đều đạt từ loại tốt trở lên. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Cụm thực hiện khá tốt, có 5/5 đơn vị có mức điểm trên 70/100 điểm chuẩn. Tuy nhiên, be6nca5nh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế nổi lên đó là: Hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm và phổ biến các mô hình hiệu quả, cách làm hay chưa được thực hiện tốt; tổ chức thi đua theo chuyên đề để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn, có ý nghĩa chưa được thường xuyên; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác còn thấp.

            Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2017, Cụm thi đua số 2 đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là huyện Giồng Riềng với số điểm đạt 912/1000 điểm chuẩn, đơn vị đạt hạng nhì là huyện Tân Hiệp đạt 911,43/1000 điểm chuẩn, cũng tại Hội nghị này Cụm thi đua số 2 đã bầu chọn đơn vị huyện Châu Thành làm Cụm trưởng và huyện Hòn Đất làm Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                                     HC

Số lần đọc: 564