Triển khai quán triệt Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày: 25.09.2017
Sáng nay, ngày 25/9/2015, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua.

            Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng) và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh có trụ sở chính tại địa bàn thành phố Rạch Giá; Thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Tại điểm cầu các huyện, thị xã có 03 Chủ tịch và 12 Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 145 xã, phường, thị trấn.

            Hội nghị đã tiếp thu, quán triệt các nội dung: Những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày). Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017- 2020 (do ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng ban Ban Thi đua- khen thưởng, Sở Nội vụ trình bày).

            Kết luận Hội nghị ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền trong Nhân dân: Ý nghĩa tầm quan trọng và tác dụng của công tác TĐKT trong thực hiện nhiệm vụ được giao, coi công tác TĐKT trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT của cơ quan, đơn vị, địa phương đủ sức hoạt động, quan tâm tập huấn nghiệp vụ và các nội dung mới về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định mới để áp dụng ngay khi Nghị định có hiệu lực; Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua mà UBND tỉnh đã phát động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong bình xét, lựa chọn khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng phải đảm bảo đúng người, đúng thành tích, kịp thời, công khai, minh bạch. Giao Ban TĐKT, cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 91 và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                             HC

Số lần đọc: 80