UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày: 27.03.2017
Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND và số 41/KH-UBND về công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐKT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng, an ninh tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị năm 2017; thông qua các hình thức khác nhau để kịp thời tuyên truyền, động viên tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia các PTTĐ yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, chú trọng gắn kết các PTTĐ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền là phải đảm bảo chuyển tải kịp thời các nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phải huy động nhiều lực lượng tham gia công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Nội dung công tác thông tin tuyên truyền về công tác TĐKT gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT và các PTTĐ yêu nước, tập trung các nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công TĐKT; các PTTĐ chuyên đề giai đoạn 2016- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động: PTTĐ thực hiện “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; PTTĐ thực hiện “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và PTTĐ “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Thông tin, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiến tiến của các tập thể, cá nhân trong PTTĐ yêu nước; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; Phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức PTTĐ và thực hiện chính sách khen thưởng; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc đổi mới tổ chức PTTĐ yêu nước và công tác xét khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là PTTĐ trên các lĩnh vực: Phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; thực hiện an sinh xã hội; nghĩa tình biên giới, hải đảo….. Hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng như trên các phương tiện thông tin, đại chúng của tỉnh: Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang duy trì chuyên trang, chuyên mục, chương trình gặp gỡ và đối thoại các điển hình tiên tiến, hỏi- đáp tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng; thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử Hội đồng TĐKT tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; tuyên truyền của các đoàn thể… ; thông qua các hội nghị, hội thảo, hội thi, gặp gỡ, giao lưu những gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước các ngành, các cấp. Kế hoạch của UBND tỉnh đã xác định rõ hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; trên cơ sở đó các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác TĐKT để tổ chức thực hiện đạt kết quả, cuối năm có tổng kết đánh giá cụ thể.

Về Kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT năm 2017, mục đích là nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, tiến bộ, kịp thời phát hiện yếu kém để chấn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác TĐKT; qua kiểm tra tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới tổ chức các PTTĐ và thực hiện chính sách khen thưởng nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh năm 2017 đã đề ra; đưa công tác kiểm tra thực hiện công tác TĐKT của tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên của các ngành, các cấp. Yêu cầu đặt ra đối với Đoàn Kiểm tra là thực hiện đúng nội dung, thời gian nêu trong Kế hoạch, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh; quá trình kiểm tra không gây trở ngại đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, địa phương, đơn vị; Đối với đơn vị được kiểm tra, tự kiểm tra phải báo cáo đủ nội dung và đúng thời gian theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra; thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra. Nội dung kiểm tra năm 2017 tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác TĐKT: Công tác chỉ đạo, điều hành công tác TĐKT (triển khai thực hiện và xây dựng các văn bản nhằm cụ thể các quy định của pháp luật về TĐKT tại cơ quan, địa phương, đơn vị…); việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (kế hoạch phát động, đăng ký thi đua): Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao (đối với cơ quan, tổ chức), phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH (đối với cấp huyện, cấp xã); thi đua chuyên đề: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội”, phong trào thi đua “Nâng cao tỷ lệ đóng Bảo hiểm y tế” (đối với cấp huyện, cấp xã), phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi và đúng pháp luật”… và các phong trào thi đua theo chuyên đề hoặc theo đợt phù hợp thẩm quyền; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; quy trình, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng (biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị cơ sở, của Hội đồng TĐKT, quyết định công nhận sáng kiến cơ sở, quyết định khen thưởng…), công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu về TĐKT theo quy định; việc bố trí cán bộ làm công tác TĐKT; việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình khen thưởng; hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng xét sáng kiến cơ sở (việc thành lập, quy chế hoạt động, phân công thành viên); việc thực hiện lập và sử dụng quỹ TĐKT; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; việc chấp hành quy định về mẫu bằng, giấy khen, khung…. Đối tượng là các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm kiểm tra trực tiếp 3 đơn vị cấp huyện, 6 đơn vị cấp xã, 6 sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp; các cơ quan, địa phương, đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh (qua Ban TĐKT). Thời gia kiểm tra trong quí III/2017, thời gian kiểm tra trực tiếp do Đoàn Kiểm tra thông báo cụ thể./.

                                                                                                 Hà Chiến

 

 

Số lần đọc: 542