UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
Ngày: 17.11.2016
Đẩy mạnh thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là nội dung cơ bản của Công văn số 1850/UBND-VHXH ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Theo đó, những năm qua thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành và hưởng ứng phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang phát động nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã tích cực, chủ động triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp đồng thời tổ chức tốt phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng qua đó đã kịp thời động viên người lao động hăng say đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân hiện nay vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành làm thiệt thòi quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm. Để đẩy mạnh thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và tham gia thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền tư tưởng “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp.

            Hai là, trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh hằng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao hàng năm; kế hoạch phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề (nếu có) để tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Tích cực tham gia khối thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức.

            Ba là, tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đúng quy định.

            Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp gồm: Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng; phân công người phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp đảm bảo ổn định, đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ.

            Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua- Khen thưởng) có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Số lần đọc: 49