UBND tỉnh: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày: 18.09.2019
Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

            Mục đích của đợt thi đua đặc biệt là nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, 3 Chương trình đột phá, Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu của đợt thi đua là tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành với các nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2019

            Mục tiêu của đợt thi đua là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung thi đua gồm: (1) Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. (2) Các tập thể, cá nhân thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. (3) Có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

            Khẩu hiệu của đợt thi đua này là “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thời gian của đợt thi đua được thực hiện từ tháng 6/2019 đến 30/6/2020. Đối tượng của đợt thi đua là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp, hợp tác xã; trường học, bệnh viện, trung tâm y tế; huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương). Cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

            Kế hoạch đã đề ra tiêu chuẩn cụ thể để khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng loại cơ quan, đơn vị và địa phương cũng như tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua đặc biệt này. Ngoài ra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. Việc phát động và đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân phải hoàn thành trước ngày 30/10/2019. Đợt thi đua sẽ được sơ kết lồng ghép với Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thường xuyên năm 2019, tổ chức tổng kết đợt thi đua và trao thưởng cho tập thể, cá nhân vào dịp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp tỉnh tổng kết đợt thi đua và trao thưởng vào dịp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V, năm 2020 (dự kiến quý III/2020).

            Để tổ chức thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; thẩm định thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định; tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra tình hình tổ chức triển khai đợt thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đợt thi đua trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền đợt thi đua gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ (Ban TĐKT) rà soát, thẩm định thành tích của huyện, thành phố và các cơ quan trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Chương trình đột phá, Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm căn cứ đề xuất, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phát động đợt thi đua sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019, năm 2020; thực hiện việc phát động và đăng ký thi đua cho tập thể và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương với UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định; thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trung ương và tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức sơ, tổng kết đợt thi đua, thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua theo quy định. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang lồng ghép vào chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục thi đua, khen thưởng và xây dựng phóng sự,... tuyên truyền về đợt thi đua. Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phụ trách các cụm, khối thi đua có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xem xét, cho ý kiến đối với tập thể và cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng./.

                                                                                                                                                                                                            LK

 

Số lần đọc: 157