Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số mẫu về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/11/2016 Chi tiết
2 91/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 31/7/2017 Chi tiết
3 08/2017/TT-BNV QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 27/10/2017 Chi tiết
4 92/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03/11/2017 Chi tiết
5 74/TB-HĐTĐKT Phân công Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh 21/7/2017 Chi tiết